فرم پیش ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی بندرلنگه
اطلاعات شخصی
کد ملی:
نام :
نام خانوادگی:
جنسیت:
شماره شناسنامه: 123456
سال تولد:
شماره تلفن:
شماره موبایل:
ایمیل
وضعیت شغلی:
سوابق تحصیلی فعلی
آخرین مدرک تحصیلی کسب شده:
نوع دیپلم یا کاردانی
معدل کل کتبی دیپلم یا فوق دیپلم: 18.19
سال اخذ مدرک:
انتخاب رشته مورد تقاضا جهت ثبت نام

رشته مورد تقاضا جهت ثبت نام: کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده
کاردانی روابط عمومی
کاردانی معماری شهری
کاردانیحقوق- خدمات قضایی
کاردانی مدیریت خدمات شهری
کاردانیحسابداری مالی
کارشناسی مدیریت لجستیک بنادر
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک
کارشناسی حسابداری مالی
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
کارشناسی حقوق-امور مدنی
نحوه آشنایی با مرکز بندرلنگه: