هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

تعریف حق السهم :

در هر ترم تحصیلی دانشجو 85% شهریه را به دانشگاه مبدا از طریق پرداخت الکترونیک و 15% شهریه را به مرکز درآمد وجوه اختصاصی سازمان مرکزی طی فیش صادر شده به نام دانشجو (حق السهم)،(حق النظارت) که در واحد مالی صادر شده، در شعب بانک ملی واریز مینماید.

با توجه به اینکه فیش های حق السهم هر ترم دانشجویان پس از قطعی شدن انتخاب واحد صادر میگردد،در هنگام انتخاب واحد ،این مبلغ(حق السهم) ،دانشجو بستانکار می شود.(با عنوان اعتبار) 

پس از قطعی شدن انتخاب واحد،همان مبلغ(اعتبار) حذف شده، و طی فیشهای حق السهم صادر شده در واحد مالی ،قابل واریز در شعب بانک ملی می باشد.دانشجویان محترم پس از واریز فیش جهت ثبت سیستم مالی، به واحد مالی مراجعه فرمایند.(فیش حق السهم به ازای هر ترم جهت دانشجویان صادر میگردد)