هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

ضیافت افطار

ضیافت افطار 1389
فرهنگی - 1389/06/10