هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)
بستانه پسند عبدالمجید
خطیبی علی
دایا حسین
دلشاد عبدالحمید