هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

 حراست مرکز بندرلنگه - تلفن تماس : 2226002   داخلی : 140

سایت حراست مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور