هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردائی است که منتظرش بودید.(مارک تواین)

آدرس و شماره تماس مراکز دانشگاهی علمی-کاربردی کشور          فایل Word           فایل Excel

بخشنامه ها

آئین نامه ها

 

 

نكاتي پيرامون ورود به دوره­ هاي ترمی دانشگاه جامع علمي-كاربردي

پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سه مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و يك بار در سال صورت مي پذيرد.

شرايط ورود :

كارداني:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله يا شش ساله نظري و هنرستان)، ديپلم سه ساله نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد فني و حرفه اي و يا ديپلم نظام جديد كاردانش.

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هاي كارداني علمي-كاربردي شامل آزمون عمومي براي داوطلبان آزاد و شاغل در گروه هاي آموزشي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر مي باشد. اين آزمون به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي و در حد كتب دوره سه ساله نظام جديد آموزش متوسط مي باشد. مواد آزمون شامل زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ و معارف اسلامي، زبان عربي و زبان انگليسي مي باشد.
مبناي گزينش دانشجو در هريك از كدرشته هاي تحصيلي، براساس نمره كل حاصل از آزمون و نيز معدل كل ديپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد مي باشد و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و در دو سهميه شاغل و آزاد و نيز اولويت هاي بومي بودن و شاخه تحصيلي مرتبط و غيرمرتبط و سهميه ايثارگران صورت مي گيرد.

گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز به شرح زير انجام خواهد شد:
الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محل هايي كه به روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد، با توجه به امتياز كل، اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: براي رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز و براساس امتياز كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت­هاي عمومي آنان انجام مي­گيرد.

كارشناسي پيوسته:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله و يا شش ساله نظري و هنرستان)

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي­ گردد.

4- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هـاي كارشنـاسي پيوستـه علمي-كـاربـردي شـامـل الف- آزمون عمومي ب- آزمون پايه و ج- آزمون تخصصي مي­ باشد.

گزينش دانشجو در هريك از كدرشته ها براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.
الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته ­شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

كارشناسي ناپيوسته:

 

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- دارا بودن مدرك كارداني:

2-1 داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش
اين دسته از داوطلبان مي توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و بر اساس علاقمندي به هريك از رشته هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت­ نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.

2-2 داشتن مدرك معادل كارداني منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارداني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد.

اين دسته از داوطلبان مي توانند در اين آزمون ثبت­نام و شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه ساير مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولي ارايه نمايند.

2- 3 دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني(فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.

تبصره : دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه 1369 شوراي عالي برنامه ­ريزي سابق كه براساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1384 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است مي توانند در اين آزمون شركت نمايند.


3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- پذيرفته شـدن در آزمـون ورودي: آزمون دوره هـاي كـارشناسي ناپيوستـه علمي-كـاربردي شامل الف- آزمون عمومي ب- آزمون اختصاصي در حد سرفصل هاي مصوب دوره هاي جديد كارداني مي باشد. (دسترسي به سرفصل هاي دروس مصوب از طريق همين سايت امكان پذير مي باشد).
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي براساس نمره كل اكتسابي و اولويت انتخاب رشته از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمي لازم را كسب كرده­اند و با توجه به صلاحيت­ هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.

الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

پذيرش بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته:

 

دانشگاه جامع علمي- كاربردي در هر سال در مقطع كارشناسي ناپيوسته از بين فارغ التحصيلان واجد شرايط دوره كارداني مطابق با آخرين آيين ­نامه صادره از مديركل محترم دفتر امور آموزش و تحصيلات تكميلي و دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو مي پذيرد. اين پذيرش همزمان با آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي- كاربردي صورت مي پذيرد و شرايط آن از طريق همين سايت اطلاع رساني مي گردد. (آيين نامه " ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي جهت ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر" در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي-كاربردي موجود و قابل بهره برداري مي باشد).

 

 

 

نكاتي پيرامون ورود به دوره­ هاي پودماني دانشگاه جامع علمي-كاربردي

دانشگاه جامع علمي-كاربردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس تكاليف مندرج در برنامه چهارم توسعه و به عنوان يكي از پيشگامان اجراي اصل 44 قانون اساسي كشور، آموزش هاي علمي-كاربردي پودماني را با هدف دستيابي به نيروي انساني ماهر در بخش هاي مختلف كشور، براساس نياز هاي شغلي جامعه و با رويكرد اصلاح الگوي مصـرف به منظور بهره وري هر چه بيشتر نظام آموزشي كشور، متناسب با برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجتناب از آموزش هاي غيرضروري اجرا مي نمايد. به طور كلي ماهيت آموزشي نظام پودماني، ايجاد فرصت يادگيري مهارت هاي مستقل است كه در نهايت، كسب اين مهارت ها دركنار هم مي تواند منجر به اخذ مدرك رسمي دانشگاهي گردد. لذا اين نظام آموزشي با توجه به شرايط و فرصت ها، داراي روش برنامه درسي و ارزشيابي ويژه خود مي­ باشد.

تعاريف:

تعريف ­هاي مربوط به برخي از اصطلاح هاي دوره­هاي پودماني به شرح زير مي­ باشد:
- پودمان­ آموزشي: مجموعه اي از چند درس وابسته به هم كه به همراه هم مهارتي خاص را تعريف مي كند.

- معدل كل: براي فارغ التحصيلان دوره هاي نظام جديد متوسطه (فني و حرفه اي، كاردانش و نظري) و نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله، شش ساله نظري و هنرستان) معدل كل درج شـده در اصـل گواهينامـه ديپلـم و يا گواهينـامه موقت مورد نظر مي باشد.

- داوطلب: به شخصي اطلاق مي گردد كه يكايك مراحل مربوط به ثبت نام را انجام دهد.

- داوطلب بومي: به شخصي اطلاق مي گردد كه در استان مورد نظر ساكن باشد.

- داوطلب شاغل: به شخصي اطلاق مي گردد كه در رشته انتخابي مورد علاقه خود اشتغال به كار داشته و داراي تجربه، سابقه كار مرتبط و بيمه لازم باشد.

- داوطلب آزاد: به شخصي اطلاق مي گردد كه در زمان ثبت نام اشتغال به كار نداشته و يا در شغلي غير از رشته انتخابي مشغول به كار بوده است.

چنانچه دانشجو همه پودمان هاي دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني را طبق برنامه مصوب و براساس آيين نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در آزمون جامع دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي-كاربردي در دوره ذيربط مي گردد و امكان ادامه تحصيل و كسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت.

- معافيت از آزمون جامع: دانشجويان دوره هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني كه كليه پودمان ها را باموفقيت طي نموده چنانچه در آزمون ورودي مقاطع بالاتر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد پذيرفته شوند و يا در طول دوره بتوانند در جهت اشتغال­ زايي و كارآفريني طرحي را تعريف و تدوين كرده و در مراجع ذيربط به تصويب برسانند، اين طرح به عنوان ارزيابي حرفه­ اي آنان محسوب و جايگزين امتحان جامع مي­شود بنابراين دانشجويان مذكور از آزمون جامع پودماني معاف مي گردند.

روش گزينش دانشجو:

گزينش در هريك از كدرشته هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه اصل يا موقت ديپلم با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان در سهمي هاي آزاد، شاغل و ايثارگر، بومي بودن و پذيرش براساس نوع ديپلم براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي صورت مي گيرد.

گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه­ متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گيرد.

الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محـل هايي كه بـه روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد، با توجه به اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: براي كدرشته محل هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز از بين معرفي­ شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي­ گيرد.

راهنماي انتخاب رشته تحصيلي:

پذيرش دوره هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني در چهار گروه آموزشي اصلي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر صورت مي­ پذيرد و هر گروه آموزشي براساس ماهيت رشته­ هاي مندرج در آن از چند زيرگروه آموزشي مجزا تشكيل مي ­شود.

هر داوطلب براساس ميزان علاقه ­مندي خود به رشته هاي تحصيلي و با توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي منحصراً مي تواند در يكي از چهار گروه آموزشي اصلي برابر ضوابط شركت نمايد.

داوطلب آزاد پس از انتخاب گروه آموزشي مورد نظر مجاز به انتخاب حداكثر بيست كدرشته تحصيلي برحسب علاقه در گروه آموزشي انتخابي خود مي باشد.

داوطلب شاغل پس از انتخاب گروه آموزشي صرفاً مجاز به انتخاب حداكثر بيست كدرشته تحصيلي مرتبط با زمينه شغلي خود از يك زيرگروه آموزشي انتخابي مي ­باشد .

  نكاتي پيرامون دوره­ هاي كارشناسي ناپيوسته پودماني علمي-كاربردي

·     پذيرش دانشجو در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته علمي-كاربردي پودماني از ميان فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني (فوق ديپلم) و از طريق آزمون عمومي و پايه صورت مي‌پذيرد. داوطلبان دوره‌هاي مذكور مي‌توانند بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني خود و براساس علاقه‌مندي به هريك از رشته‌هاي تحصيلي، در اين آزمون ثبت‌نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند. در صورتي كه داوطلب در رشته غيرمرتبط با رشته دوره‌ كارداني خود قبول گردد مي‌بايست پس از قبولي، طبق ضوابط آموزشي دروس پيش‌نياز را با موفقيت بگذراند.

·     سطح سئوالات آزمون دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته علمي-كاربردي پودماني حسب مورد در حد دانش و تجربيات فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني در هر رشته، مطابق فهرست برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي مي‌باشد. ضمناً در ماده انتخابي فرهنگ و معارف اسلامي، سوالات از دو منبع زير طراحي خواهد شد.

1-   كتاب « انديشه‌ اسلامي 1» نوشته جعفر سبحاني و محمد محمدرضايي

2-   كتاب « اخلاق و تربيت اسلامي» نوشته محمد تقي رهبر و محمد حسن رحيميان

·      گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي تحصيلي براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان در دو سهميه آزاد و شاغل و نيز بومي بودن، سهميه ايثارگران و براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي به دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.

·       دانشجويان دوره‌هاي كارداني علمي-كاربردي پودماني كه كليه پودمان‌هاي خود را گذرانده‌اند در صورتي كه در رشته‌ مرتبط با رشته كارداني خود در آزمون دوره‌هاي مذكور پذيرفته شوند از آزمون جامع و ارزيابي حرفه‌اي پودماني معاف مي‌گردند.

·       پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته علمي-كاربردي پودماني در مدت 5/2 تا 3 سال برحسب نوع رشته 6 تا 8 پودمان را مي‌گذرانند.

·          در دوره‌هاي مذكور به داوطلبان مرد معافيت تحصيلي تعلق نمي‌گيرد.

·          خواهر و برادر شهيد نمي‌توانند از سهميه ايثارگران استفاده نمايند.

 شركت و پذيرش اتباع افغانستان و عراق در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته علمي-كاربردي پودماني ممنوع مي‌باشد.

نكاتي پيرامون آزمون جامع و ارزيابي حرفه ­اي پودماني

در فصل چهارم، ماده 14 آيين نامه آموزشي دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني مورخ 23/12/1382 اشاره شده است «چنانچه دانشجو همه پودمان هاي دوره آموزشي پودماني را طبق برنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس آيين نامه، در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در آزمون جامع دوره كارداني پودماني، دانش آموخته آن دوره شناخته شـده و موفـق به دريافت مـدرك رسمـي كارداني علمي-كاربردي در رشته مربوط مي گردد».
تذكر : دانشجويان مشمول بند 1 و 2 مي بايست صرفا در آزمون ورودي مقاطع بالاتر در رشته مرتبط با مدرك كارداني خود پذيرفته شوند. 


3- آن دسته از دانشجويان دوره هاي پودماني آموزش هاي علمي-كاربردي كه در طول دوره بتوانند در جهت اشتغال زايي و كارآفريني طرحي را تعريف و تدوين كرده و در مراجع ذيربط به تصويب برسانند، طرح به عنوان ارزيابي حرفه اي آنان محسوب و جايگزين امتحان جامع مي شود.
4- دانشجويان غيرحضوري رشته مديريت خانواده كه به روش پودماني پذيرفته شوند.
آزمون جامع و ارزيابي حرفه اي پودماني دانشگاه جامع علمي-كاربردي دو بار در سال، توسط سازمان سنجش آموزش كشور و به طور هم زمان در سراسر كشور برگزار مي گردد. اين آزمون به صورت تستي و فاقد نمره منفي مي باشد و به سوالاتي كه به بيش از يك گزينه پاسخ داده شود و يا پاسخ غلط داده شود، نمره اي تعلق نخواهد گرفت.
آزمون مذكور در رشته هاي موسيقي با گرايش هاي آواز ايراني، آواز جهاني، ساز ايراني و ساز جهاني به هر دو صورت تستي و عملي مي باشد. دسترسي به مواد آزمون جامع و ارزيابي حرفه ­اي پودماني از طريق سايت مديريت و برنامه ريزي آموزشي و درسي و سايت مديريت آزمون امكان پذير است.

:مواد آزمون جامع و ارزيابي حرفه اي پودماني به تفكيك گروه آزمايشي

صنعت

كشاورزي

مديريت و خدمات اجتماعي

فرهنگ و هنر

 

نمونه سوالات آزمون جامع و ارزيابي حرفه اي سال 1384